Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Synpunkter på förslaget till cykelplan

Vallentuna kommun har skrivit ett förslag till plan för komplettering och utbyggnad av cykelnätet.
I förslaget tar man även upp undersökning av befintliga cykelvägar och cykelparkeringar med tanke på standard, säkerhet och trygghet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens Planeringsavdelning har skickat ut förslaget för att få in så många synpunkter som möjligt.
Vi i Vänsterpartiet Vallentuna har granskat förslaget och kommit fram till en del synpunkter.
Vänsterpartiets granskning har gjorts av Sandra Ödevid, Ola Nordstrand och Lena Lundgren.

Här är några synpunkter:
För att gång- och cykelvägarna ska vara användbara för alla så måste de asfalteras.
Då fungerar dom bra för personer som använder rullstol, rullator, cykel och fötter.
Vi vill att det ska finnas grusvägar bredvid gång- och cykelbanorna för alla som rider.

Här nedan kan du läsa hela texten.
Fredrik Ahlkvist har bearbetat texten för webbpubliceringen.

Yttrande med anledning av samråd angående cykelplanen 2014

* Inventering av befintliga cykelvägar och cykelparkeringar med avseende på standard, säkerhet, trygghet.
* Plan för komplettering och utbyggnad av cykelnätet med prioritering utifrån dagens resmönster.
* Cykelvägvisningsplan, planeringsprinciper, drift och underhåll.

Med anledning av cykelplanens föreslagna innehåll enligt ovan, har Vänsterpartiet i Vallentuna sammanställt ett antal synpunkter, förslag och kommentarer.

Allmänt
Vi är mycket nöjda med att förslaget till cykelplan har utarbetats och att ambitionsnivån är hög.
Vi efterlyser dock tidssatta mål och avstämningspunkter.

Vi vill poängtera att en cykelväg Vallentuna centrum – Karby snarast måste byggas.
Sträckan Vallentuna centrum – Olhamra måste asfalteras och den resterande sträckningen till Karby anläggas.
Förr cyklade många längs väg 268 men det är livsfarligt nu, med den täta och tunga trafik som passerar.

Övergripande synpunkter

1. Bra med passageutformningen med upphöjd gång- och cykelöverfart i huvudvägnätet.
På de platser där det är möjligt borde det finnas samma lösning även i lokalnätet.

2. Angående bommar.
Att de ska vara färre håller vi inte med om, åtminstone inte på lokalnätet.
Vi upplever att det är mycket säkrare att cykla eller gå på vägar där bommarna finns, speciellt om barn är med.
På cykel- och gångvägar där det saknas bommar möter man ibland mopedister med alldeles för hög fart.
De kan såklart också ta sig igenom bommarna, men vi tror inte att lika många får för sig att ta de vägarna då.

De bommar som finns ska såklart vara tydliga.

Konkreta synpunkter på cykelvägnätet och övriga synpunkter

3. Lokalnätet mellan Strandängsvägen och Bällstavägen skulle kunna knytas ihop.
Det är ingen lång sträcka och det finns en liten grusväg redan från befintlig gång/cykelväg upp till Strandängsvägen (mellan husen på Strandängsvägen och fotbollsplanen).
Skulle man inte kunna förlänga den lilla biten som är kvar mellan grusvägen och Bällstavägen?

4. Knyt ihop mellan Karlberg och huvudnätet som går nere vid Stockholmsvägen, exempelvis via Mannhemsvägen.
Barn i Bällsta som går i Karlbergskolan skulle kunna ta den vägen.

5. Knyt ihop det befintliga lokalnätet som tar slut på Mannhemsvägen (väster om Stockholmsvägen) med huvudnätet som går längs med Stockholmsvägen.

6. Bygg säkrare överfarter där cykelväg korsar trafikerad väg, bland annat i Lindholmen, med otillräcklig belysning med mera.

7. Förlängning av cykelstråket som idag går till Olhamra, hela vägen till Karby tätort, samt asfaltera.

8. Separerad gång-/cykelväg längs Ormstavägen – idag cyklar många på trottoaren, med risk för kollision med gående.

9. Påskynda cykelparkeringsplanen då bland annat cykelparkeringen vid gymnasiet är bristfällig, trasig och riskfylld eftersom bilar delvis använder cykelparkeringsytan som parkering och infart, vid arrangemang i Tellushallen och Vallentuna Teater.

10. Påskynda arbetet med att förbättra belysningen vid gång-/cykelvägsöverfarter på trafikerad väg.

11. Trafikerade utfarter över cykelväg bör ha skyltat väjningsplikt (exempelvis från Veda).

12. Bygg ut sammanhängande cykelstråk genom Östra Bällsta vidare mot Täby för vidare färd mot Arninge.

13. Undvik att dra nya större cykelstråk parallellt med hårt trafikerade vägar av hälso- och rekreationsskäl.

14. Påskynda anläggandet av en smidigare cykelöverfart och infart för cyklar till Vallentuna idrottsplats, samt cykelparkering.

15. Anlägg grusstråk parallellt med nyanlagda cykelstråk avsedda för ridning.

16. Av vikt är att alla nyanlagda gång- och cykelstråk är asfalterade för att underlätta både för cyklister och för brukare av rollatorer och rullstolar med flera.

Om du har några åsikter eller frågor på det vi har skrivit kan du sända ett mail till:
[email protected]
Du kan också ringa till vår politiska sekreterare Fredrik Ahlkvist:
070 – 512 94 86

Skriv en kommentar