Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Nytt planerat bostadsområde brevid högexplosiv kemisk fabrik i centrala Vallentuna.

Trots protester är den borgliga majoriteten för att kommunpolitikern Ray Idemark(m) skall få använda sin mark till ett nytt bostadsområde.
Problemet är att mycket nära ligger företaget Aerosol, en högexplosiv kemisk industri som fyller sprayburkar med gas.
Detta bekommer inte den borgliga majoriteten;
inte heller att detta är förbjudet enligt en EU-lag: Sevesodirektivet.

Sevesodirektivet är ett EU-direktiv som reglerar byggande av kemiska anläggningar samt hur platser för allmänheten får planeras i närheten av sådana:

I artikel 12:1 i direktivet, med rubriken ”kontroll över den fysiska planeringen”, föreskrivs följande:
”Medlemsstaterna skall se till att målen när det gäller att förebygga allvarliga olycks- händelser och begränsningen av följderna av sådana olyckor beaktas vid reglering av markanvändningen och annan relevant reglering.
Dessa mål skall uppnås genom kontroll av följande:
a)….
b)….
c) Nya anordningar kring befintliga verksamheter som t.ex transportleder, platser som besöks av almänheten och bostadsområden, när denna lokalisering eller dessa anordningar kan befaras öka risken för allvarliga olyckshändelser eller förvärra följderna av dem.

Medlemsstaterna skall se till att vid reglering av markanvändingen och vid annan relevant reglering, liksom förfarandena för genomförandet av en sådan reglering, beakta nödvändigheten av att på lång sikt uprätthålla lämpliga avstånd mellan å ena sidan de verksamheter som avses i detta direktiv och å andra sidan bostadsområden, byggnader och platser som besöks av allmänheten, större transportvägar så långt det är möjligt, rekreationsområden samt områden med särskilt intressant natur….”

Hur planering av nya bostäder på Åby, som ägs kommunfullmäktiges ordförande Ray Idemark (m) mitt emot Aerosol, strider emot Sevesodirektivet kräver svar:

1) Planeringen på platsen med närheten till Aerosol är felaktig.

2) Även om blivande bostadshus blir förstärkta att tåla en explosion måste man anta att människor, framförallt barn, vistas utomhus.

3) Sevesodirektivet stadgar att full öppenhet och informatiom till invånarna skall råda om risker och var man kan få hjälp innan en eventuell olycka inträffar.

Det är avskyvärt att ledande politiker i Vallentuna åter åsidosätter lagar, regler och använder sin maktposition för att berika sig själva, samt att så många politiker anser att svågerpolitik är hedervärt.
Att fatta tvivelaktiga beslut, mörklägga och förtiga, tills man kan hävda att de vunnit laga kraft är inget demokratisk styrelsesätt.

Vallentuna 20140619
Svein Tryti
tel.0736732076

Skriv en kommentar