Motioner

Motioner

Kommunfullmäktige 21 november 2016
MOTION ANGÅENDE PLANERINGEN I CENTRALA VALLENTUNA
Vallentuna kommun står inför många utmaningar och bristen på bostäder är en av dem. Marken i de centrala delarna av Vallentuna är dåligt utnyttjad och där borde finnas plats för fler bostäder. Allt eftersom Vallentuna växer ställs också större krav på olika slags service.

Ett problem är att en mycket stor centalt belägen yta upptas av bilanläggningar, vilket försvårar ett optimalt utnyttjande av marken. I det Program för centrala Vallentuna som tidigare i år har varit ute på samråd påpekas

”På sikt finns också behovet av att söka annan lokalisering av befintliga bensinstationer och bilförsäljning intill Roslagsbanan och Smidesvägen. Detta centrala läge lämpar sig för en centrumanknuten verksamhet eller nya bostäder.” (s. 10)

Kommunfullmäktige 18 april 2016
MOTION ANGÅENDE UPPGRADERING AV ÅTERVINNINGSSTATIONERNA
Mycket behöver göras för att underlätta för Vallentunaborna att lämna avfall till återvinningsstationerna.

Ett mycket påtagligt problem är dålig belysning. Vi har kunnat konstatera att återvinningsstationerna är i stort sett helt mörklagda efter mörkrets inbrott under vinterhalvåret. Det känns otryggt, försvårar sorteringen och avskräcker människor från att lämna avfall.

Vänsterpartiet yrkar att Kommunfullmäktige beslutar
− att belysningen vid återvinningsstationerna förbättras.

Fredrik Ahlkvist Johan Fagerhem
Vänsterpartiet Vänsterpartiet

Denna motion bifölls på fullmäktigemötet den 21 november, den första motion som Vänsterpartiet har fått igenom på åratal! Idén var Johan Rönns.

Kommunfullmäktige 15 februari 2016

Solceller på tak på byggnader tillhörande Vallentuna kommun

Vänsterpartiet i Vallentuna föreslog i sitt alternativ till kommunplan 2016–2018 att kommunen skulle satsa på en solcellsanläggning på Kulturhusets tak. Till detta skulle 0,5 milj. kr avsättas 2016.

Det finns även andra tak som tillhör byggnader som ägs av Vallentuna kommun, och i den forskning som pågår om förnybar energi anges att satsning på solenergi är en nödvändighet för att kunna minska den fossila förbränningen.

Lite fakta…
Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige har uppskattats till 1060 kWh/kvm och år och i Stockholm är det ett genomsnittligt effektuttag från solceller på 600 W/kvm.

Även en molnig dag är det möjligt att tillvarata solinstrålningen, då den diffusa solinstrålningen också innehåller energi.

Tusentals kW strålar alltså varje dygn från solen och den är gratis och kommer inte att sina under mänsklighetens livstid.

och några exempel…
En större anläggning i Sverige är idrottsarenan Ullevi i Göteborg där 750 kvm solceller producerar cirka 65 000 kWh per år.

Det s.k. ”Solhuset” i sol- och vindkraftparken i Katrineholm, är byggt delvis av transparenta solceller (bland annat en växthusdel) och förbrukar ca 8 000 kWh per år men ger ca 24 000 kWh per år.

Vänsterpartiet i Vallentuna yrkar att fullmäktige beslutar att

Vallentuna kommun förstärker arbetet för en fossilfri verksamhet genom att utreda möjligheterna att utrusta de kommunala byggnadernas tak med solceller.

Fredrik Ahlkvist
Vänsterpartiet

Motionen är ännu inte behandlad.