• Hem
  • Sn 15 oktober 2...
sida

Sn 15 oktober 2019: Fler insatser utan biståndsbeslut

Utred möjligheten att fler insatser kan ske utan biståndsbeslut

Det finns orsak att utreda vilka typ av insatser som utan men skulle kunna komma till stånd utan att det krävs ett formellt biståndsbeslut. Det skulle innebära ett antal vinster:

  • Underlätta för att insatsen kom till stånd när den behövs. Ibland är behovet akut och en lång utredning kan innebära att omständigheterna förändras så att motivation förändrats, att situationen förvärrats så att insatsen försvåras eller att insatsen inte längre är adekvat
  • Det skulle minska belastningen på socialsekreterarna som då får tid att ägna sig åt ärenden där utredning och bedömning är angeläget och nödvändigt
  • På längre sikt bör det kunna medföra besparingar i och med att insatserna blir träffsäkrare

Ett område som skulle kunna vara aktuellt är coachning och sysselsättning men det kan finnas fler. Inom vissa områden kan det vara enklare, medan andra kan kräva andra ändringar av beslutsrutiner.

Förslag till beslut:

  • Att socialförvaltningen får till uppdrag att återkomma till nämnden  med en utredning som genomlyser vilka insatser som skulle kunna genomföras utan biståndsbeslut och vilka eventuella ändringar av beslutsrutiner som skulle krävas

 

Gunnar Bergström

Vänsterpartiet Vallentuna

Kopiera länk