• Hem
  • Sn 26 maj 2020:...
sida

Sn 26 maj 2020: Skyddskläder och smittskydd inom äldreomsorgen

Om skyddskläder, smittskydd inom äldreomsorgen

Det har visat sig svårt att hindra och begränsa smittspridningen gällande Covid 19 när det gäller våra äldre. Inom flera äldreboenden i landet har smittan kommit in, förmodligen både via besökare och personal. Inom hemtjänsten är smittspridningen till de äldre en bekymmersam faktor och smittspridning till personal har förekommit och, tragiskt nog, har det förekommit dödsfall bland smittad personal i andra delar av landet.

Av den anledningen har Vänsterpartiet lagt förslag om en policy för kommunen, delvis i samklang med de rutiner som redan finns, men som vi anser behöver fastställas på politisk nivå, dels en förändring vad gäller hemtjänsten (där det dock är få smittade idag)

Vallentuna kommun tillhör hittills inte de värst drabbade och smittskyddet har hittills fungerat väl i kommunen.  För att undvika en förvärrad situation och för att skydda personal och klienter vid en ökad smittspridning föreslår Vänsterpartiet att följande ska gälla,

Kommunen har idag skydd som uppfyller kraven för att inte skyddstoppas av arbetsmiljöskäl. Detta är bra men bör fastställas i bindande riktlinjer.

Vad gäller särskild avdelad personal för smittade och misstänkt smittade bör kommunen följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger

  1. Se till att personalomsättningen är så liten som möjligt. Undvik att samma vårdare arbetar vid flera olika enheter.
  2. Se till att personal inte blandat hjälper brukare och patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 diagnos och andra.
  3. Inrätta ”covid-19 team” som så långt möjligt bara hjälper/ vårdar patienter och brukare med bekräftad covid-19 infektion så långt möjligt

(ur ”Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter”, Folkhälsomyndigheten 2020)

Dessa riktlinjer följs inte helt av Vallentuna kommun vad gäller  hemtjänsten

Vänsterpartiet föreslog på socialnämnden i maj att man skulle  :

  • Uppdra åt socialförvaltningen att se över rutinerna så att klädbyte och handtvätt kan ske efter besök hos smittad klient eller klient med symptom
  • Utreda och återkomma till socialnämnden med vad som framkommit gällande att arbetskläder ibland inte används och vad som kan göras åt det om uppgifterna visar sig stämma.
  • Uppdra åt socialförvaltningen att organisera arbetet så att de smittade får besök av personal som avdelas enbart till detta och att denna personal inte arbetar med övriga klienter i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
  • Fastställa minsta skyddsnivå för munskydd vid misstänkt smitta till nivå IIR, och om möjligt, nivå FFP2. (Den skyddsnivån följs idag, vi vill att den ska slås fast inför framtiden och inför eventuell bristsituation. Kraven ovan följer Kommunalarbetarförbundets riktlinjer.

Gunnar Bergström

Vänsterpartiet Vallentuna

Förslagen avslogs, i huvudsak med motiveringen att det fungerar väl som det är idag.

 

 

 

Kopiera länk