Yttranden

Yttranden

Översiktsplan 2040

Styrelsen har lämnat in Vänsterpartiet Vallentunas yttrande över Översiktsplan 2040 till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Översiktsplanen är kommunens strategiska dokument för fysisk planering och visar hur marken och vattnet ska användas.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översiktsplan. Där framgår de allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid planering och exploatering. Den grundar sig på en rad planeringsdokument för olika områden. Planen är inte juridiskt bindande men den visar kommunledningens viljeinriktning. Den ska uppdateras i fullmäktige varje mandatperiod.

Vänsterpartiet Vallentunas yttrande kan du läsa här: V Översiktsplan 2040

För att förstå det bättre kan du behöva läsa kommunens förslag till Översiktsplan och de yttranden som tidigare har lämnats in. De kan läsas på www.vallentuna.se/oversiktsplan.