sida

Kommunplan − Vänsterpartiets yttranden

Vallentuna är en kommun med stor potential, vi har nära till såväl natur som stad. Här finns goda möjligheter till en hållbar tillväxt av ett samhälle för alla, där trygghet och klasskillnader inte behöver vara något att ”lösa”. Framtiden för kommunen kan vara ljus, men vi konstaterar att det finns moln på horisonten.

De borgerliga partierna i kommunen har tagit fram en vision med rubriken ”Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer”. Det är fina ord och med vissa förbehåll kan Vänsterpartiet i Vallentuna sympatisera med en sådan formulering. Vi har sedan flera år arbetat för att kommunen ska anta ”en ny framåtsträvande vision, som leder till ett harmoniskt växande och ökat gemensamt ansvarstagande mellan kommunen, individer, grupper, organisationer och företag”. Utifrån visionen som har antagits ser vi bekymrat att den inte verkar vara en vision för kommunstyret att arbeta efter utan mer tomma ord för att maskera samma gamla vanliga skattesänkarpolitik som förts i kommunen i mannaminne. Det är alltför stor diskrepans mellan visionen och möjligheterna att nå fram till den.

Det är fullt förståeligt att vilja hålla skatten på en låg nivå genom att inte dra på sig onödiga utgifter, men det får inte ske på bekostnad av den utbildning, vård och omsorg som hör till kommunens kärnuppgifter. Vi ser idag hur kommunens finanser inte går ihop med kraftigt underfinansierade budgetar som skapat stora underskott och besparingskrav inom kommunens verksamheter, samtidigt som kommunalskatten är en av landets lägsta och har legat oförändrad i flera år.

Det brukar sägas att ett samhälle bör bedömas efter hur det behandlar sina svagaste medlemmar, ur det perspektivet är Vallentuna inte ett bra samhälle idag. För att komma dit där vi borde vara behöver kommunen satsa. Vi behöver ha mod att gå mot strömmen och inte ha skattesatsen som rättesnöre för vad verksamheterna får kosta, utan istället låta kommunens verksamheter få de resurser de behöver och sedan sätta skattesatsen utifrån det. Inom vissa områden behöver kommunen gå före och visa vägen, inte bara peka, utan faktiskt vara villiga att göra.

Kommunen har lagstadgad skyldighet att erbjuda invånarna bra bostäder. Variation i bostadsutbudet är viktigt och för att nå detta ska minst en tredjedel av nyproduktionen av bostäder i kommunen vara hyresrätter. Genom en blandning av hustyper, lägenhetsstorlek och upplåtelseformer kan kommunen främja jämlikhet och jämställdhet och motverka segregation. Det innebär verklig valfrihet! Kommunen kan stimulera större variation genom en aktiv markpolitik. Vårt bostadsbolag Össebyhus måste ges nya ägardirektiv och finansiella resurser när det gäller nyproduktion så att det blir möjligt för ungdomar, nyanlända, äldre och ensamstående att stanna kvar i

Vallentuna. Äntligen kan vi se en viss ökning av hyresrätter, som dock är alldeles för dyra. Kommunen måste fortsätta att köpa lägenheter för att fullfölja kommunala åtaganden, det räcker inte att luta sig tillbaka och invänta eventuella marknadslösningar. En blandad befolkning befrämjar den kreativitet som de borgerliga partierna vill skapa! Antalet äldre kommer att öka och kommunen behöver driva ett nytänk för att skapa boendeformer mellan villan/radhuset och vårdboendet. All nyproduktion ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Vi är inte emot valfrihet i den offentliga verksamheten, men den ska innebära verklig valfrihet. Kommunalt driven verksamhet ska vara basen. Privata företag kan komplettera men måste då tillföra nya metoder och högre kvalitet. Däremot vill vi stänga dörren för de företag vars mål är vinstmaximering, som stoppar våra skattepengar i sina egna fickor och i vissa fall också skadeslösa går i konkurs och låter kommunerna ta de ekonomiska konsekvenserna. Skattepengarna ska stanna inom välfärden. Vi kräver att kommunen ställer tydligare krav på de aktörer som vill verka inom välfärden, t.ex. genom kontroll av att brukarna får en bra omsorg, att personalen får kollektivavtalsliknande villkor och att vi använder våra gemensamma resurser till att höja kvaliteten.

Kommunen ska vara en arbetsgivare med goda omdömen. I dagsläget är personalomsättningen i kommunen väldigt hög, det är ett symptom på omfattande problem! Stora insatser behöver göras för att få till en situation där kommunen kan behålla kompetent personal, allt annat är att slösa skattepengar. Alla kommunanställda ska ha rätt till heltid och försök med 6 timmars arbetsdag ska genomföras inom kommunala verksamheter. All personal inom kommunens verksamheter ska ha relevant och tillgänglig utbildning för att genomföra sitt arbete, sådan utbildning ska erbjudas samtliga anställda som saknar den.

Förebyggande arbete sparar resurser och förbättrar kvaliteten. Det är viktigt att vi värnar om arbetssituationen för de som arbetar med de som har hamnat utanför i samhället. Vi behöver rekrytera och behålla socialsekreterare, så att vi kan hjälpa fler bidragstagande att klara sig utan försörjningsstöd när så är möjligt. För att förebygga hemmasittande behöver vi i kommunen fler mötesplatser för alla åldrar, både utomhus och inomhus. Träffpunkten i Vallentuna är en sådan verksamhet som vi vill värna om och stärka, på sikt bör den även finnas på fler platser i kommunen.

Ungdomens hus byter nu lokaler, men ungdomsverksamheten kan inte få centraliseras i en del av kommunen, fritidsgårdar behövs i anslutning till kommunens alla skolor. Vi föreslår även en föreningsgård där ideella organisationer i kommunen kan nyttja lokaler för arrangemang, möten mm. För att främja utomhusaktiviteter vill vi även satsa på anläggningarna vid Angarnssjöängen.

I samband med senaste valen har Vänsterpartiet undersökt vallokalerna i kommunen ur tillgänglighetsperspektiv och konstaterat att de kommunala fastigheterna inte håller måttet, en kommunövergripande satsning för tillgänglighetsanpassning är nödvändig.

I dagsläget är klimatfrågan akut, Vallentuna bör reagera på detta klimatnödläge. Kraftiga åtgärder krävs och det snabbt. Vallentuna bör öka tempot i arbetet, det miljö- och klimatarbete som görs idag är sådant som borde varit gjort sedan länge. Här finns mycket att lära av de kommuner som har kommit längre och utvecklat sitt miljöarbete mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Material, energisystem, bygg- och förvaltningsmetoder ska garantera ekologisk hållbarhet. Solceller bör sättas upp på alla kommunala byggnader där möjligheten finns. Krav ska ställas på att upphandlade företag har miljöprogram. Bättre kommunikationer som inte kräver fossilt driven personbilstrafik behövs inom kommunen, fler och bättre cykelvägar krävs.

Återvinningscentraler behöver bli fler och mer tillgängliga inom hela kommunen, inom rimligt gångavstånd från merparten av kommuninvånarna.

Kultur är oerhört viktig för kunskapsinhämtning men också för växande och utveckling.

Forskningen har också fastlagt sambandet mellan kultur och välbefinnande. Kulturupplevelser är efterfrågade och betydelsefulla för hur människor trivs i kommunen. En lustfylld skola med sång, musik och konst på schemat och en aktiv, kulturskola skapar balans mellan energi och återhämtning och främjar kreativitet. För att alla kommuninvånare ska kunna ta del av detta ska avgifterna till kulturskolan halveras för att på sikt helt tas bort. Det behövs ett bibliotek i södra Vallentuna och stärkt skolbiblioteksverksamhet på kommunens alla skolor.

Att förbättra den lokala demokratin är angeläget. Det räcker inte att passivt erbjuda kanaler och hoppas att invånarna tar initiativen, kommunrepresentanter behöver regelbundet finnas tillgängliga i samtliga våra tätorter. Barnperspektivet måste också få större genomslag med barnkonsekvensanalys av besluten och barnbokslut. Våra ungdomar måste ges större inflytande i kommunen.

Med tanke på den dyrtid vi befinner oss i och de stora investeringar som krävs och för att rädda kommunens skola, vård och omsorg, och annan service som invånarna förväntar sig, anser vi att kommunalskatten behöver höjas med 1 kr år 2023. Det kan tyckas vara en stor höjning från nuvarande läge, men vi politiker måste ha mod att göra detta för att bygga en kommun som satsar för framtiden och som vi kan vara stolta över. En låg skattesats kanske ger kommuninvånarna kortsiktigt mera pengar i plånboken, men gör det långsiktigt dyrare att skapa sig ett bra liv med den nödvändiga dagliga servicen.

Vallentuna ska vara en kommun för alla, inte bara de rika!

Vallentuna 14/11 2022

 

Här kan du läsa:

Vänsterpartiet Vallentunas Kommunplan 2023-2025 (behandlas på KF 14 november 2022)

Vänsterpartiet Vallentunas Kommunplan 2022-2024

Vänsterpartiet Vallentunas yrkanden på Kommunplan 2021-2023

Vänsterpartiet Vallentunas yrkanden på Kommunplan 2020-2022

Vänsterpartiet Vallentunas yrkanden på Kommunplan 2019-2021.

Vänsterpartiet Vallentunas yrkanden på Kommunplan 2018-2020

Kopiera länk