sida

Motioner och interpellationer

Motioner och interpellationer från Vänsterpartiet Vallentuna

 

Kommunfullmäktige 13 jun 2022

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Ylva Mozis om utbildning i svenska för flyktingar från Ukraina

Interpellationen är ännu ej besvarad

Kommunfullmäktige 2 maj 2022

Interpellation till kommunalrådet Parisa Liljestrand om kommunens energiplan och plan för laddstationer för elbilar

Interpellationen är ännu ej besvarad

 

Kommunfullmäktige 28 mars 2022

Motion om att utreda införande av preventionsmodellen CTC

Motionen är ännu ej besvarad

 

Kommunfullmäktige 11 oktober 2021

Interpellation om arbetsgivarens ansvar vid hemarbete

Interpellationen är ännu ej besvarad

Interpellation om handläggningstid av motioner

Interpellationen är ännu ej besvarad

 

Kommunfullmäktige 13 september 2021

Interpellation angående hyror för Särskilt Boende (SÄBO) i Vallentuna

Interpellationen besvarades 11 oktober

Motion angående trafiksituationen i Vallentuna

Motionen är ännu ej besvarad

 

Kommunfullmäktige 3 maj 2021

Interpellation om medicinsk kompetens

Interpellationen är ännu ej besvarad

Interpellation angående Modersmålsundervisning

Interpellationen är ännu ej besvarad

Interpellation angående planeringen för Covid-19 kommande år

Interpellationen är ännu ej besvarad

Interpellation om timanställningar inom äldreomsorgen

Interpellationen är ännu ej besvarad

 

Kommunfullmäktige 29 mars 2021

Renovering av runstenar och runristningar i Vallentuna

Motionen ännu ej besvarad

 

Kommunfullmäktige 18 februari 2021

Motion om utökad uppsökande verksamhet för att främja goda levnadsförhållanden i Vallentuna Kommun

Motionen ännu ej besvarad.

 

Kommunfullmäktige 12 oktober 2020

Motion om medborgarförslag

Motionen ännu ej besvarad.

Tryggt och snyggt? – Motion om städdagar

Motionen ännu ej besvarad.

 

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Utveckling av Träffpunkten

Motionen ännu ej besvarad.

 

Kommunfullmäktige 14 oktober 2019

Motion om att avveckla LOV-systemet i Vallentuna Kommun

Motionen ännu ej besvarad.

 

Kommunfullmäktige 17 juni 2019

Motion klimatnödläge 2019

KF 2019-10-14 ansåg att motionens punkter 1-3 var besvarade. Motionens punkt 4, förslaget om en årlig klimatdag, bifölls av KF.

 

Kommunfullmäktige 11 mars 2019

Motion angående utbildning av hemtjänstpersonal

KF ansåg att första att-satsen var besvarad och avslog den andra att-satsen.

 

Kommunfullmäktige 10 december 2018

Motion om tillgängligheten till vallokalerna

KF biföll motionen 2019-11-11.

 

Kommunfullmäktige 10 december 2018

Motion gällande konsekvenser av nedläggningen av Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)

KF avslog motionen 27 januari 2020.

 

Kommunfullmäktige 12 november 2018

Motion om utredning av konsekvenserna av Engelska skolans etablering

Motionen är ännu inte besvarad.

 

Kommunfullmäktige 16 juni 2018

Motion om Barnkonventionen i Vallentuna

Motionens första att-sats ansågs besvarad, de två övriga avslogs.

 

Kommunfullmäktige 13 november 2017

Motion angående förstelärare

Kommunfullmäktige avslog motionen 16 juni 2018

 

Kommunfullmäktige 11 september 2017

Motion angående busstrafik till Arlanda

Motionen avslogs av fullmäktige 11 december 2017.

 

Kommunfullmäktige 21 november 2016

Motion angående planeringen i centrala Vallentuna

Motionen avslogs av fullmäktige 11 december 2017.

 

Kommunfullmäktige 18 april 2016

Motion angående uppgradering av återvinningsstationerna

Denna motion bifölls på fullmäktigemötet den 21 november, den första motion som Vänsterpartiet har fått igenom på åratal! Idén var Johan Rönns.

 

Kommunfullmäktige 15 februari 2016

Motion angående solceller på tak på byggnader tillhörande Vallentuna kommun

Motionen avslogs av fullmäktige 13 november 2017.

 

Kommunfullmäktige 23 november 2015

Motion angående föreningsgård

Motionen avslogs av fullmäktige 19 juni 2017.

 

Kommunfullmäktige 14 december 2015

Motion angående Snapptunafältet

Motionen avslogs av fullmäktige 18 april 2016.

 

Kopiera länk