Välkommen till Vänsterpartiet Vallentuna

Det här gör vi i vår partiförening - gå med du också!

Depå för Roslagsbanans tåg

Roslagsbanans tåg ska få sitt underhåll i Vallentuna.
Enligt dom planer som finns så ska en depå placeras i Molnby.
Frågan är var i Molnby den bör placeras?
Vänsterpartiet Vallentuna stödjer Hembygdsföreningens och Kulturnämndens synpunkter!
Därför har vi skickat in ett yttrande till planeringsavdelningen hos Vallentuna kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning.
Det är Ola Nordstrand som har skrivit yttrandet.

Synpunkter med anledning av samråd angående Molnbydepån 2014

StorStockholms Lokaltrafik (SL) planerar att uppföra en tågdepå för Roslagsbanans tågunderhåll i Molnby.

Med anledning av att bland andra Kulturnämnden och Vallentuna Hembygdsförening har motsatt sig ett bygge av tågdepå på föreslagen plats, har Vänsterpartiet i Vallentuna sammanställt några förslag och kommentarer.

Allmänt

Att SL har för avsikt att höja standarden på Roslagsbanan med utbyggnad av dubbelspår, upprustning och nybyggnation av stationer och hållplatser samt att förnya och utöka vagnsparken är vi mycket positiva till.
Dock finns det en del saker att ta ställning till med anledning av planen för en tågdepå på för ändamålet anvisad plats.

Synpunkter

Vallentuna Hembygdsförening har ju avvisat placeringen av en tågdepå där den i planen är föreslagen, med följande formulering:

”Hembygdsföreningen vill bestämt avvisa placeringen av depån eftersom det är ett ytterst omfattande ingrepp i ett fornlämningstätt och landskapsestetiskt värdefullt kulturlandskap.
Hembygdsföreningen anser att depån bör förläggas på den öppna marken, öster om järnvägen.
Vidare framhåller Hembygdsföreningen att det i den rapport som arkeologer från Uppsala tagit fram påpekas att det ur kulturmiljösynpunkt skulle vara bättre att bygga depån på den östra sidan om järnvägen.
Denna alternativa placering har väsentliga fördelar och borde blivit utredd och prövad.
Enligt Hembygdsföreningen har en placering öster om järnvägen flera fördelar.
Marken är nästan fri från fornlämningar och impediment och det krävs mindre omfattande sprängningar och bortforslande av massor.
Dessutom skulle väganslutningen till landsvägen förenklas.
Även ur landskapsestetisk synvinkel innebär en placering öster om järnvägen ett betydligt mindre ingrepp i kulturmiljön och vidare skulle man slippa en dyr och för arbetet fördröjande arkeologisk utgrävning. ”

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar till detta är bland annat, att ”markförhållandena är sämre på den östra sidan, delar av marken är våtmark”. I samma kommentar anges att ”Vallentuna kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan och ser över möjligheterna att exploatera området på östra sidan.”
Hur rimmar det med att avvisa Hembygdsföreningens förslag med att marken är svår att bebygga?
Tekniken att bygga på sämre marker har dessutom utvecklats så det torde inte vara något problem, även om det blir högre kostnader.

Vi anser att möjligheterna att bygga tågdepån på den östra sidan av järnvägen bör prövas ytterligare.
Lämpligheten att senare bebygga den östra sidan med bostäder som finns som förslag i översiktsplanen, är tveksam med anledning av närheten till tågdepån, oavsett om tågdepån byggs på den västra sidan.

Vidare tas det fram i yttrande från fastighetsägare som berörs av bygget av en tågdepå att belastningen på vägar och området i stort ökar mångfalt, och som det står i detaljplanens program, ”kommunens preliminära bedömning är att planen medför betydande miljöpåverkan”.

Byggtrafik, och senare trafik i form av stor del privatbilar för de som jobbar i tågdepån (300 personer enligt beräkningen) kommer att bidra till att den redan nu hårt belastade Lindholmsvägen, ytterligare belastas. För att tillgodose möjligheterna att på dygnets alla timmar ta sig till tågdepån för sitt förvärv måste kollektivtrafiken utökas i form av bussar då inte tågen går.
Detta innebär i sin tur att en planering för fler busshållplatser längs Lindholmsvägen bör göras samt att vägen breddas och i viss mån rätas ut för att bli en säkrare väg.

I Miljökonsekvensbeskrivningen framkommer det dessutom ett stort antal punkter som talar emot att anlägga en så stor tågdepå i värdefull och känslig kultur- och naturmiljö, som inte går att återställa utan i så fall är borta för alltid.
En anläggning av det här slaget ska fungera i många år och det är viktigt att de lösningar väljs som är mest skonsamma mot naturen och kulturmiljön.

Skriv en kommentar